Odpowiedzialność prawna dotycząca odpadów komunalnych


Każdy mieszkaniec Gminy Teresin, osoba przebywająca na jej terenie lub inny obywatel posiadający jakąkolwiek własność w obrębie Gminy zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. oraz Uchwały Rady Gminy Teresin z dnia 31 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Teresin. Postaram się przedstawić najistotniejsze przepisy zawarte w powyższych dokumentach.

Zadania właścicieli nieruchomości

Każdy właściciel musi posiadać:
• utrzymane w odpowiednim stanie i regularnie opróżniane urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych (kosz, kontener, itp.)
• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub przydomową oczyszczalnie ścieków komunalnych (lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej w danym miejscu)
• dokumenty potwierdzające regularny odbiór odpadów (stałych jak i ciekłych) przez upoważnioną do tego organizacje (właściciel jest zobowiązany do okazanie na prośbę urzędnika wyznaczonego przez wójta Gminy umowy oraz dowodu płacenia za usługi)

Dodatkowo właściciele nieruchomości są zobowiązani do regularnego dbania o chodnik lub pas zieleni bezpośrednio przylegającego do ich posesji oraz usuwanie wszelkich znajdujących się tam zanieczyszczeń.

Warte uwagi są następujące kwestie:
• Na terenie gminy jest zakaz parkowania i garażowania samochodów ciężarowych oraz innego sprzętu powyżej 3,5 tony na terenach skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej.
Mycie samochodów jest dozwolone na nieruchomościach jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

Za naruszenie któregoś z powyższych przepisów właściciel podlega karze grzywny (określonej w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia).

Wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach na terenie gminy jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny z art. 75 kodeksu wykroczeń do 500 złotych albo karze nagany. Zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…)podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.”

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne i karane z art. 162 kodeksu wykroczeń:
„§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.”

Odpowiednie organy samorządowe(w naszej gminie wójt) lub Policja (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu) mogą zwrócić się do sądu grodzkiego w celu nałożenia kary na osobę zaśmiecającą. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można tę karę zamienić na pracę społeczną, a w przypadku odmowy na karę aresztu do 30 dni.

Jednocześnie sprawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem pozostawionych zanieczyszczeń.

Wszystkie osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat Policji. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawce, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

MJ